info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Wij raden je aan de Algemene Voorwaarden goed door te nemen voordat je een bestelling bij My K9 plaatst. Voor eventuele vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Algemene Voorwaarden
My K9 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Door het gebruik van de website van My K9 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door My K9 is ingestemd.

Identiteit van de ondernemer

Naam: My K9 v.o.f.
Adres: De Horst 36, 8061 BP, Hasselt, Nederland
Bezoekadres: zelfde als hierboven, bezoek alleen op afspraak
E-mailadres: info@my-k9.eu
KvK-nummer: 50460447
BTW-identificatienummer: NL822750016B01

Art. 1.Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van My K9 zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van My K9 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door My K9 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Art. 2.Verzending en levering
2.1 Verzending van de producten gaat via PostNL. De standaard pakketverzending binnen Nederland is vanaf € 4,95 en voor België vanaf € 7,95 afhankelijk van gewicht en afmeting van het pakket. My K9 verplicht zich hierbij tot het deugdelijk verpakken van de producten zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt.
2.2 Je bestelling wordt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van jouw betaling verzonden. Indien een besteld product (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard word je hiervan direct op de hoogte gesteld. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De maximale levertijd bedraagt 60 dagen. Indien de levertijd niet haalbaar is word je hier tijdig van op de hoogte gesteld en heb je de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de koopovereenkomst binnen 30 dagen op je rekening teruggestort.
2.3 Jij draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik, waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden

Art. 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief handelingskosten, eventuele belastingen en betalingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Overige verzendmethoden komen voor kosten van de klant. De actuele verzendkosten voor jouw bestelling worden tijdens het afrekenen aan je kenbaar gemaakt.
3.2 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds lopende orders.

Art 4. Aanbiedingen/overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen van My K9 zijn vrijblijvend en My K9 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door My K9. My K9 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt My K9 dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Art 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan My K9 verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

Art. 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door My K9 geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 My K9 garandeert niet dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Art.7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je My K9 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft My K9 de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Art. 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en My K9, dan wel tussen My K9 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en My K9, is My K9 niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van My K9.

Art. 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft My K9 in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat My K9 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan My K9 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 10. Diversen
10.1 Indien je aan My K9 schriftelijk opgave doet van een adres, is My K9 gerechtigd aan dat adres alle producten te verzenden, tenzij je aan My K9 schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw producten dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door My K9 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat My K9 deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met My K9 in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door My K9 vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 My K9 is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Art 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Art. 12. Retourneren
12.1 De koper heeft het recht om de ontvangen producten, zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen aan My K9 te retourneren, onder navolgende voorwaarden:
De retourzending dient altijd van tevoren per email te worden aangemeld.
De retour gezonden producten dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in de originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.
Bij retourneren komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
In geval van terugbetaling zal My K9 het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending van de producten terugbetalen.
12.2 Speciaal voor jou geassembleerde producten of speciaal voor jou bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-02-2020

Deze website gebruikt cookies voor een betere winkelervaring. Door deze website te gebruiken stem je in met onze gegevensbeschermingspolicy en cookie-policy
Accepteer geselecteerde cookies